Polityka Prywatności

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest MIRAI AUTO Sp. z o.o. Sp.k. w Sosnowcu Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: MIRAI AUTO Sp. z o.o. Sp.k. 41-214 Sosnowiec ul. Gen Stefana Grota-Roweckiego 129
 • przez e-mail: [email protected]

2. Inspektor ochrony danych

Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:

 • listownie na adres: MIRAI AUTO Sp. z o.o. Sp. k. 41-214 Sosnowiec ul. Gen Stefana Grota-Roweckiego 129
 • przez e-mail: [email protected]

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dla realizacji celów zgodnych z wymogami prawa, a w szczególności dla celów niżej określonych.


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a, b i c , d f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • W celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio drogą elektroniczną przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe.
 • W przypadku przyjęcia oferty/złożenia zamówienia – w celu zawarcia i realizacji umowy, tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail oraz inne dane niezbędne do realizacji umowy (np rodzaj niepełnosprawności o ile jest to niezbędne dla realizacji umowy - w przypadku sprzedaży/serwisu pojazdów dla niepełnosprawnych),
 • w sprawach związanych z zatrudnienie MIRAI AUTO Sp. z o.o. Sp.k. mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w tym kodeksu pracy, a w szczególności imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; dane kontaktowe, wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Możemy poprosić także o następujące dane adres zamieszkania; numer PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy; wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie; numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
 • W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę, adres zamieszkania (jeżeli został podany), numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany), adres e-mail, numer zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • W celu archiwalnym i dowodowym jak również w celu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika pojazdu w szczególności w związku z ewentualnymi akcjami serwisowymi organizowanymi np przez producenta pojazdu przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko (jeżeli zostało podane), adres e-mail, numer zlecenia oraz ewentualnie stopień niepełnosprawności — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym, a w szczególności celem wykazania należytego wykonania umowy. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np w postępowaniu sądowym, administracyjnym, podatkowym lub celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych oraz wypełnienia obowiązków administracyjnoprawnych, w tym wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych, przeprowadzania czynności audytowych i kontrolnych).
 • W celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyz

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, ze względu na Twoją szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
 • prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody - masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy.

Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.


5. cookies

MIRAI AUTO Sp. z o.o. Sp.k. , na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a). Pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych; Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Pliki cookies służą prawidłowej eksploatacji strony internetowej między innymi dzięki pamięci poszczególnych odwiedzin strony oraz umożliwiają identyfikacje ewentualnych błędów. Mogą jednak przechowywać inne tymczasowe dane jak stan elementów na stronie, czy historię odwiedzanych poprzednio stron (na danej witrynie). Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW (np. zapamiętanie stanu menu), obsługi logowania, prostych sond i liczników, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach, a także tworzenie statystyk użyteczności witryny oraz badanie preferencji użytkowników.


Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


6. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby np. móc skontaktować się z Panem/Panią w celu obsługi zapytania ofertowego czy zrealizować umowę lub spełnić Twoje oczekiwania


7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

MIRAI AUTO Sp. z o.o. Sp.k nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.


8. odbiorcy danych osobowych

MIRAI AUTO Sp. z o.o. Sp.k jako autoryzowany dealer Forda będący zarazem zarazem jedną ze spółek grupy kapitałowej w prowadzonej działalności korzysta ze współpracy z osobami trzecimi, co często wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe, firmom transportowym, operatorom pocztowym/kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, podatkowe, bankom, ubezpieczycielom podmiotom współpracującym przy realizacji umów (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania), podmiotom świadczonym usługi doradcze jak i serwisowe. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniana na żądanie właściwych organów działających na podstawie przepisów odrębnych w oparciu o istniejąca podstawę prawną obligującą MIRAI AUTO Sp. z o.o. Sp.k. do przekazania Twoich danych.


W niektórych częściach niniejszej witryny internetowej, takich jak formularze, w których wpisujecie Wasze dane identyfikacyjne i kontaktowe, Twoje dane osobowe mogą być zbierane przez Ford Polska Sp. z o.o., który jest ich administratorem. W takiej sytuacji fakt zbierania i administrowania danymi przez Ford Polska Sp. z o.o. będzie każdorazowo podawany do Państwa wiadomości oraz zostaną Państwo odrębnie poinformowani o zasadach i warunkach przetwarzania danych przez Ford Polska Sp. z o.o. Polityka prywatności Ford Polska Sp. z o.o. Administratorem innych danych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej, a mianowicie:


a)  Plików cookies i podobnych technologii

b)  Danych zbieranych via chat

c)  Danych HR (danych kandydatów do pracy/współpracy)

d)  Danych związanych z usługą „do you want us to call you”

e)  Danych zbieranych przy pomocy podobnych narzędzi jak te wskazane powyżej w punktach (a)-(d), pozostanie MIRAI AUTO Sp. z o.o. Sp.k.


9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


10. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane, które nie są wykorzystywane ani nie istnieje podstawa do ich dalszego przechowywania dla celów archiwalnych są usuwane, lecz z przyczyn techniczno-organizacyjnych może to trwać do 60 dni od dnia upływu terminu dla którego istniała potrzeba przechowania danych dla celów archiwalnych.


Standardowe okresy przechowywania Twoich danych: okres trwania korespondencji w sprawie i niezbędny do realizacji celu wynikającego z treści zapytania, a następnie, w zależności od tego, jakie będą rezultaty korespondencji, w szczególności czy doprowadziła ona do zawarcia umowy.

- albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy albo dane zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy. W przypadku czytelnego dla nas zakończenia możliwości współpracy z Twojej strony, dane zostaną usunięte z roboczych baz systemowych. W przypadku zawarcia umowy, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji i korzystania z praw i obowiązków z niej wynikających, w tym przez czas niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa nałożonych na Administratora i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, wykazania właściwego rozliczenia transakcji przed właściwymi organami.

- do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

- do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych,

- do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata - w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

Promocje

 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat
 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  FORD KUGA

  FORD KUGA
 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  Ford Puma Hybrid

  Ford Puma Hybrid
 • Promocja kończy się: 15.04.2023

  SERWIS

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat
 • Pokaż najnowsze promocje Mirai Auto
Pokaż najnowsze promocje Mirai Auto

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od Mirai AutoOpinie